Thông tin tiếng Việt

Ghi danh và bỏ phiếu không khó. Quý vị có thể tải về máy thông tin tiếng Việt về các cuộc bầu cử Tiểu bang Nam Úc và thủ tục ghi danh và bỏ phiếu tại đây:

State

Our state election guides are currently being updated. If you need information in your language please contact ECSA.

Council

Postal vote guide for Local Government Elections in Vietnamese (PDF 740 KB)

Postal vote guide for City of Adelaide in Vietnamese (PDF 739 KB)

Nếu cần thông dịch viên, xin quý vị gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS National) theo số 131 450 và yêu cầu họ gọi cho Ủy hội Bầu cử SA số 1300 655 232. Giờ làm việc của chúng tôi là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (Giờ Tiêu chuẩn Trung tâm - CST) từ thứ Hai đến thứ Sáu.