Thông tin bằng tiếng Việt

Web Icon ContactContacts

Nếu bạn cần thông dịch viên, vui lòng gọi cho Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch (TIS National) theo số 13 14 50 và yêu cầu họ gọi cho Ủy ban Bầu cử SA theo số 1300 655 232. Giờ làm việc của chúng tôi là từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều ( Giờ chuẩn miền Trung - CST) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.