ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ  ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

State

Our state election guides are currently being updated. If you need information in your language please contact ECSA.

Council

Postal vote guide for Local Government Elections in Punjabi (PDF 763 KB)

Postal vote guide for City of Adelaide in Punjabi (PDF 782 KB)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ (Translating and Interpreting Service - TIS ਨੇਸ਼ਨਲ) ਨੂੰ 131 450 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Electoral Commission SA ਨੂੰ 1300 655 232 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ (CST) ਤੱਕ ਹਨ।