اطلاعات به زبان فارسی

Contacts Web Icon Contact

اگر نیاز به مترجم شفاهی دارید، لطفا با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی     (TIS National)     به شماره     13 14 50     تماس بگیرید و از آنها بخواهید که با کمیسیون انتخابات SA     به شماره     1300 655 232     تماس بگیرند. ساعات اداری ما 9 صبح تا 5 بعد از ظهر     (CST)     از دوشنبه تا جمعه است.