Persian

اطلاعات به فارسی

(Postal vote guide for Local Government Elections (Persian

(Postal vote guide for City of Adelaide (Persian

ثبت نام کردن و رای دادن آسان است. می توان اطلاعات به زبان فارسی در مورد انتخابات ایالتی استرالیای جنوبی و نحوه ثبت نام و رای گیری را از اینجا دانلود کرد:

Enrolling and Voting at the 2018 State Election (Persian)

اگر نیاز به مترجم شفاهی دارید، لطفا با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی (TIS National) به شماره 131 450 تماس بگیرید و از آنها بخواهید که با کمیسیون انتخابات SA به شماره 1300 655 232 تماس بگیرند. ساعات اداری ما 9 صبح تا 5 بعد از ظهر (CST) از دوشنبه تا جمعه است.


Disclaimer
  Privacy   Accessibility   Sitemap   About us   Contact