ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរ

Web Icon ContactContacts 

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា សូមទូរស័ព្ទសេវាបកប្រែភាសាសរសេរ និងនិយាយ (TIS National) លេខ 13 14 50  រួចស្នើសុំឱ្យគេទូរស័ព្ទទៅ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋអូស្រ្តាលីខាងត្បូង (Electoral Commission SA) លេខ 1300 655 232។ ពេលម៉ោងធ្វើការរបស់យើងគឺចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹក ទៅម៉ោង៥ល្ងាច (ម៉ោងក្នុងតំបន់អូស្រ្តាលីកណ្តាល) ថ្ងៃច័ន្ទ ទៅថ្ងៃសុក្រ។