ការចុះឈ្មោះ និងការបោះឆ្នោតគឺជាការងាយស្រួល។ ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរអំពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋអូស្រ្តាលីខាងត្បូង និងរបៀបចុះឈ្មោះ និងបោះឆ្នោត អាចទាញយកបាននៅត្រង់នេះ៖

 

ការចុះឈ្មោះ និងការបោះឆ្នោត នៅក្នុងការបោះឆ្នោត រដ្ឋពិ សេសដើ ម្បី បំពេញកន្លែងទំនេរ (PDF 1.4 MB) 

Web Icon Contact

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា សូមទូរស័ព្ទសេវាបកប្រែភាសាសរសេរ និងនិយាយ (TIS National) លេខ 13 14 50  រួចស្នើសុំឱ្យគេទូរស័ព្ទទៅ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋអូស្រ្តាលីខាងត្បូង (Electoral Commission SA) លេខ 1300 655 232។ ពេលម៉ោងធ្វើការរបស់យើងគឺចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹក ទៅម៉ោង៥ល្ងាច (ម៉ោងក្នុងតំបន់អូស្រ្តាលីកណ្តាល) ថ្ងៃច័ន្ទ ទៅថ្ងៃសុក្រ។