ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរ

ការចុះឈ្មោះ និងការបោះឆ្នោតគឺជាការងាយស្រួល។ ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរអំពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋអូស្រ្តាលីខាងត្បូង និងរបៀបចុះឈ្មោះ និងបោះឆ្នោត អាចទាញយកបាននៅត្រង់នេះ៖

 State elections

Web Icon ReadRead

Web Icon WatchWatch

 

Web Icon LanguagesVoting locations

Election staff speak Khmer at the following locations:

Electoral district Polling booth Address
Cheltenham Woodville Gardens Woodville Gardens School B-7

18-58 Ridley Gr
Woodville Gardens

Croydon Mansfield Park St Patrick's School

33a Dudley St
Mansfield Park

Croydon Woodville Gardens Woodville Gardens School B-7

18-58 Ridley Gr
Woodville Gardens

Playford Parafield Gardens Karrendi Primary School Gym 15 Bradman Rd

via Blackie Ave only
Parafield Gardens

Playford Parafield Gardens Central Parafield Gardens Primary School

23 Shepherdson Rd
Parafield Gardens

Playford Parafield Gardens North-West The Pines School

42 Andrew Smith Dr
via Hemming St
Parafield Gardens

Playford Paralowie South Bethany Christian School

37 Countess St
Paralowie

Playford Paralowie West Freedom Uniting Church

11 Liberator Dr
Paralowie

Playford Salisbury Downs Salisbury Downs Primary School

39 Paramount Rd
Salisbury Downs

Ramsay Burton Burton Primary School

49a Kensington Way
via Brookfield Ave
Burton

Ramsay Paralowie Paralowie R-12 School

168-186 Whites Rd
via Halba Cres only
Paralowie

Ramsay Paralowie West Freedom Uniting Church

11 Liberator Dr
Paralowie

Taylor Virginia Virginia Community Centre

Old Port Wakefield Rd
Virginia

West Torrens Richmond Tenison Woods Catholic School

68 Brooker Tce
Richmond

Find your voting centre on our interactive map

Web Icon ContactContacts 

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា សូមទូរស័ព្ទសេវាបកប្រែភាសាសរសេរ និងនិយាយ (TIS National) លេខ 13 14 50  រួចស្នើសុំឱ្យគេទូរស័ព្ទទៅ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋអូស្រ្តាលីខាងត្បូង (Electoral Commission SA) លេខ 1300 655 232។ ពេលម៉ោងធ្វើការរបស់យើងគឺចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹក ទៅម៉ោង៥ល្ងាច (ម៉ោងក្នុងតំបន់អូស្រ្តាលីកណ្តាល) ថ្ងៃច័ន្ទ ទៅថ្ងៃសុក្រ។