Dinka


Wël tɔ̈ në Thöŋ Jiäŋ

Postal vote guide for Local Government Elections (Dinka)

Postal vote guide for City of Adelaide (Dinka)

Lɔthin ku cuɛt akooc yic. Wël tɔ̈ në [rin ke thok] në käke cuɛt walaya Pinyciɛ̈n de Athurɛlia ku ba lɔthin yedi ku ba cuɛt aaba keek yök e tënë:


Enrolling and Voting at the 2018 State Election (Dinka)


Na kɔɔr raan gëër thok, ke yin cɔl Translating and Interpreting Service (TIS National) në 131 450 ku thiëëc keek bikë Akutnhom cuɛt de Piny ciɛ̈n de Athurɛlia cɔɔl në 1300 655 232. Thɛɛ kuɔ̈n ke luɔi aye gɔl në 9am agut 5pm (CST) Köl tök agut köl dhiëc.


Disclaimer
  Privacy   Accessibility   Sitemap   About us   Contact