Wël tɔ̈ në Thöŋ Jiäŋ

Lɔthin ku cuɛt akooc yic. Wël tɔ̈ në [rin ke thok] në käke cuɛt walaya Pinyciɛ̈n de Athurɛlia ku ba lɔthin yedi ku ba cuɛt aaba keek yök e tënë:

State

Our state election guides are currently being updated. If you need information in your language please contact ECSA.

Council

Postal vote guide for Local Government Elections in Dinka (PDF 742 KB)

Postal vote guide for City of Adelaide in Dinka (PDF 787 KB)

Na kɔɔr raan gëër thok, ke yin cɔl Translating and Interpreting Service (TIS National) në 131 450 ku thiëëc keek bikë Akutnhom cuɛt de Piny ciɛ̈n de Athurɛlia cɔɔl në 1300 655 232. Thɛɛ kuɔ̈n ke luɔi aye gɔl në 9am agut 5pm (CST) Köl tök agut köl dhiëc.