Web Icon ContactContacts

Na kɔɔr raan gëër thok, ke yin cɔl Translating and Interpreting Service (TIS National) në 13 14 50 ku thiëëc keek bikë Akutnhom cuɛt de Piny ciɛ̈n de Athurɛlia cɔɔl në 1300 655 232. Thɛɛ kuɔ̈n ke luɔi aye gɔl në 9:00 am agut 5:00 pm (CST) Köl tök agut köl dhiëc.