معلومات به زبان دری

Contacts Web Icon Contact

اگر به ترجمان نیاز دارید، لطفا با خدمات ترجمه شفاهی و کتبی (TIS National) به شماره 50 14 13 تماس بگیرید و از آنها بخواهید که به کمسیون انتخابات استرالیای جنوبی به شماره تلفون 232 655 1300 زنگ بزنند. ساعات کاری ما از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر است.