Nepali

नेपाली भाषामा जानकारी

Enrolling and Voting at the 2019 by-election (Nepali)


यदि तपाईलाई दोभाषे चाहिन्छ भने
, कृपया अनुवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS National) लाई  131 450 मा फोन गर्नुहोस् र उनीहरूलाई निर्वाचन आयोग साउथ अष्ट्रेलिया (Electoral Commission SA) लाई  1300 655 232 मा फोन लगाई दिन अनुरोध गर्नुहोस्। हाम्रो कार्यलय समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म  (सेन्ट्रल स्ट्याण्डर्ड टाइम) (CST) सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हो।


Disclaimer
  Privacy   Accessibility   Sitemap   About us   Contact