Vietnamese

Thông tin tiếng Việt


Enrolling and Voting at the 2019 by-election (Vietnamese)


Nếu cần thông dịch viên,
xin quý vị gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS National) theo số 131 450 và yêu cầu họ gọi cho Ủy hội Bầu cử SA số 1300 655 232. Giờ làm việc của chúng tôi là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (Giờ Tiêu chuẩn Trung tâm - CST) từ thứ Hai đến thứ Sáu.


Disclaimer
  Privacy   Accessibility   Sitemap   About us   Contact